Actividades

domingo, 15 de febrero de 2015

VII Campeonato de pesca en Camariñas

VII Campionato de Pesca "Cabo Vilán" en Camariñas
Modalidade Mar - Costa
07 de Marzo de 2015
Camariñas - Costa da Morte - A Coruña

Máis de 1.350,00 € en premios!!BASES DA  VII EDICIÓN DO CAMPIONATO DE PESCA
“CABO VILÁN” EN CAMARIÑAS (07/03/2015)
Para poder participar os pescadores que contarán coa correspondente licenza de pesca e coa licenza federativa, de non contar con ela, esta será facilitada pola organización, a que se lle deben de facilitar os datos persoais unha semana antes da proba, por mor de tramitar o seguro correspondente.

ESCENARIO
O escenario será dende o Monte Pedrosa- A Praia de Trece. Para a saída haberá dous puntos de encontro.; 1.-Portela de Reira; 2.- Cemiterio dos Ingleses. A organización dependendo do número de participantes poderá modificar as zonas de pesca o mesmo dia da competición.

NORMAS DE DESENVOLVEMENTO
As 8:00 horas do 07/03/2015 os participantes estarán na Lonxa de Camariñas para a presentación do programa. O Campionato constara de 2 mangas, que serán de 9:30 da mañán ata 13:00 horas , das 13:30 ás 15:00 horas  a comida. A  segunda manga será das 15:00 horas ás 18:30 horas. Levaranse as capturas para lonxa para facer o pesado e determinar a puntuación segundo as bases.
Os participantes non poderán estar na zona de pesca antes do sinal “inicio de proba”. O sinal de “fin de proba” é obrigatorio o cese inmediato da acción de pesca, debendo retirarse a cana cobrando normalmente o aparello.

CONTROIS
A Asociación organizadora disporá dos controis que considere necesarios.

NORMAS DE COMPORTAMENTO
1.-Nas competicións de lance, (en praia) non se permite entrar na auga.
2.- A posición do participante, unha vez efectuado o lance, debe estar na parte seca do borde da auga, desde onde exercitará a acción de cravado e loita coas pezas cravadas.
3.- O lance pode realizarse desde calquera posición dentro do posto de pesca, realizados sempre en dirección e dentro do seu espazo de mar delimitado pola prolongación imaxinaria do seu posto. Quedan prohibidos os lances oblicuos.
4.- Prohíbese, así mesmo, calquera lance realizado por detrás doutro participante contiguo que naquel momento se atopase dentro da auga. Dende as rochas terase en conta unicamente a seguridade dos participantes.
5.- O Xuíz ou os controis poderán corrixir se é o caso a posición ou distancia do mar.

MATERIAL DEPORTIVO
1.- O chumbo  será de 60 gr. Mínimo e deberá sempre tocar fondo. CANAS. Autoriza o uso de dúas canas en acción de pesca. As cañas de reserva, sen limitación, poden estar montadas, con ou sen carrete, pero non co aparello ou baixo de liña.
2.- CARRETES. É opcional o tipo de carrete, xa sexa de bobina fixa ou  xiratoria.  Nas probas de lanzado usarase carrete recuperador. 
3.- LIÑAS. Libres tanto en diámetro, como na súa composición.
4.- BAIXOS DE LIÑA. Son libres en dimensión, diámetro e composición. Soamente poderán ir provistos dun máximo de tres amocelos. Permítese : Ter dispostos e provistos de isco cantos baixos de liña considere necesarios. Utilizar, sempre fóra do amocelo, materias atraentes como perlas e plumas  coloradas, pezas fluorescentes, etc.  Non se permite: Colocar nos baixos de liña, elementos olorosos. 
5.- FLOTADORES.  Prohíbese o uso de flotadores nas probas de lanzado.
6.- CEBOS. Poderán utilizarse toda clase de cebos naturais ou de orixe orgánico autorizados polo Organismo competente en materia de pesca marítima. Queda prohibido o cebado das augas na pesca de lanzado. Se as circunstancias de índole administrativo, limitasen determinados cebos, a organización, previa autorización do Comité, porao en coñecemento dos participantes con anterioridade á data de inscrición.

CAPTURAS
1.-  Considéranse válidas:  As que cumpran a medida mínima legal establecida polo Organismo Autonómico competente como especies  obxecto de pesca para a Competición, obtidas en tempo e forma; a tal obxecto, os participantes deberán levar utensilios para medir as pezas.   A que fose extraída por varios amocelos e aparellos de diferentes participantes, computaráselle como captura válida ó participante que teña enganchada co seu amocelo a peza pola boca.
2.- Non se considerarán válidas:  As pezas que teñan máis de un amocelo na boca ou fóra dela de distintos participantes.  As que non superen a medida legal establecida.  Os peixes manipulados ostensiblemente.  A presentación na pesaxe de capturas non válidas, faculta ao Xuíz ou Xuíces da competición para descalificar as pezas e deducir a puntuación que lles correspondería en caso de ser consideradas como válidas.
3.- As capturas presentadas a pesaxe estarán libres de area, argazo, restos de aparellos, auga o calquera outros corpos alleos ás capturas mesmas.
4.- Cada participante poderá levar as súas propias capturas ou se non, éstas serán donadas a Cáritas Parroquial de Camariñas.

CLASIFICACIÓNS
1.- Establécense as seguintes puntuacións para as diferentes capturas : 
Grupo A: Robaliza, Dourada, Sargo, Choupa e Pargo. Terán CINCO puntos por gramo de peso.
Grupo B: Pintos e Maragotas que superen ou igualen o peso de 1 Kg terán TRES puntos por gramo de peso.
Todos os demais peixes que non se atopen dentro destes grupos ou que non superen o 1 Kg, son da clase B terán UN PUNTO por GRAMO  do peso total de capturas válidas.
2.- As clasificacións faranse por zonas (sectores)  e por mangas.
3.- Clasificación individual tendo en conta  as capturas válidas e o seu peso. En caso de empate: Na clasificación individual por manga: desempatarase pola peza maior, e se continúa a empate asignaráselles o mesmo posto. Na clasificación final individual: Se hai empate na suma de postos das diferentes mangas terase en conta :  O participante que obtivese un mellor posto nas mangas.

PREMIOS


500,00 € + trofeo


300,00 € + trofeo

CANA (valorada en 100 €) + trofeo

CARRETE (valorado en 80€) 

CANA (valorada en 72 €)

PREMIOS ESPECIAIS


PREMIO A MAIOR CAPTURA: 200€


PREMIO O 1º CLASIFICADO DO CONCELLO DE CAMARIÑAS*: RELOXO (valorado en 120€).

*Este premio non poderá ser concedido a ningún dos dous primeiros premiados.

 PRAZO DE INSCRICIÓN: 15/02/2015 ata o 05/03/2015 ás 12:00h
Nº TELÉFONO: 647.60.81.58 - 647.39.80.23
CORREO ELÉCTRONICO: asociacionempresarioscamarinas@gmail.com
WEB: www.farovilan.com (apartado novidades en portada e noticias)
FACEBOOK: Aept Camariñas
INSCRICIÓN : 50,00 € (inclúe licenza federativa, comida e cea con pintxos durantes a entrega de premios). 
Se xa dispoñe de licenza federativa para  o 2015 a inscrición son 35,00€.

INGRESO Nº CTA: ES10  2080-0061-53-3040002859

Unha vez cuberta a inscrición e feita a transferencia bancaria pregase envíen por correo electrónico a inscrición e o recibo bancario para confirmar asistencia

ORGANIZADOR:
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS E DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE CAMARIÑAS
COLABORADORES:
FEDERACIÓN GALEGA DE PESCA
CONCELLO DE CAMARIÑAS
COFRADÍA DE PESCADORES DE CAMARIÑAS
RAMÓN CAMPAÑA LISTA
JUANA´S SPORT
PATROCINADORES:
INDUSTRIAS CERDEIMAR
RECREATIVOS GRIFOMAR
XOIERIA A CARAMIÑA
MUEBLES SAMBADE
RICARDO MAS E HIJOS
CONSTRUCCIONES CASAL
CONSTRUCCIONES PIRUCHO
CARPINTERÍA ALBERTO
AUTOS FONDO
SUPERMERCADO DÍA CAMARIÑAS
ESTRELLA GALICIA
SPORT EVIA                        

     

FOLLA DE INSCRICIÓN:

VII CAMPIONATO DE PESCA DE CAMARIÑAS 07/03/2015


NOME:


APELIDOS:


DNI (axuntar fotocopia):


DATA DE NACEMENTO:


DIRECCIÓN COMPLETA:


TELÉFONO:


CORREO ELECTRÓNICO:


Nº LICENZA FEDERATIVA (axuntar fotocopia):
Firma e dataNo hay comentarios:

Publicar un comentario